HOME > 제품소개 > LDK 제품소개


LDK - Performance rotary cylinder

LDK 고성능 로타리 실린더는 써큘러 링이 2개의 작동 공간으로 나뉘어 있습니다 .
작동 유압을 300 bar 까지 유지하여 작은 공간에서 최대의 토르크가 유지됩니다 .
표준 회전각 270 ° 이며 래디얼 하중과 액시얼 하중을 동시에 받아줍니다.
스틱슬립이 없으며, 서보- 하이드로릭 방식에 적합합니다 .
이중 피스톤 (D) 방식은 회전각 90 °로 표준형 대비 2 배의 토르크를 유지합니다 .

Standard program:

max. Operating pressure up to 300 bar
swivel angle up to max. 270° LDK 코드를 클릭하시면 DATA 시트로 이동됩니다

L D K

Drehmoment
Nm/bar

Gesamtlänge
mm

Durchmesser
mm

Keilwelle

Betriebsdruck
max. in bar

7

0,7

150

100

B6 x 18 x 22

250

7 L

1,12

169

100

B6 x 18 x 22

180

25

2,5

174

140

B8 x 32 x 38

300

25 L

4,0

201

140

B8 x 32 x 38

180

50

5,0

212

163

B8 x 36 x 42

300

50 L

8,0

245

163

B8 x 36 x 42

180

100

10

274

215

B8 x 52 x 60

300

100 L

16

316

215

B8 x 52 x 60

180

200

20

367

245

B8 x 62 x 72

300

200 L

32

424

245

B8 x 62 x 72

180

400

40

493

275

B10 x 82 x 92

300

400 L

64

585

275

B10 x 82 x 92

180

800

80

565

350

B10x112x125

300

1600

160

630

420

W150x3x48x8f

250

Double chamber program:

max. Operating pressure up to 250 bar
swivel angle up to max. 90 °

L D K

Torque
Nm/bar

Total length
mm

Diameter
mm

Spline

Operating pressure
max. in bar

25 D

5

174

140

B8 x 32 x 38

250

25 LD

8

201

140

B8 x 32 x 38

150

50 D

10

212

163

B8 x 36 x 42

150

50 LD

16

245

163

B8 x 36 x 42

120

100 D

20

274

215

B8 x 52 x 60

210

100 LD

32

316

215

B8 x 52 x 60

150

200 D

40

367

245

B8 x 62 x 72

175

200 LD

64

424

245

B8 x 62 x 72

125

400 D

80

493

275

B10 x 82 x 92

210

400 LD

128

585

275

B10 x 82 x 92

160

800 D

160

565

350

B10x112x125

250

1600 D

320

630

420

W150x3x48x8f

240